Hotelarstwo w zestawieniu z potrzebą

Jedną z pozycji potrzeb w hotelarstwie zajmują potrzeby bezpośrednio związane z zapewnieniem aspektu poczucia bezpieczeństwa. To właśnie one przejawiają się w potrzebach na tle opieki, jak i również poczucia wsparcia, czy pewnego porządku oraz ładu, wolności od strachu i lęku. Należy zaznaczyć, iż w chwili potrzeby opisanego rodzaju zostaną zaspokojone, jednak następnie pojawiają się te, które dotyczą przynależności i miłości. Poza tym należy wskazać, iż każdy odczuwa potrzebę nawiązania więzi emocjonalnej z poszczególnymi ludźmi, a co za tym idzie nie można funkcjonować poza określonymi granicami, które zostają wskazane przez dane społeczeństwo. Szacunek – to kolejna grupa potrzeb, którą stanowią tak zwane potrzeby szacunku. Można więc wskazać, iż są one określonym wynikiem funkcjonowania jednostki w danej grupie społecznej oraz porównywania z innymi ludźmi. Autorzy badający opisywaną problematykę zaznaczali, że,,zaliczyć wiec można tutaj potrzebę wyczynu, znaczenia, uznania ze strony innych, sławy czy dominacji. Piątą zaś grupę tworzą potrzeby samo urzeczywistnienia. Wyrażają się one w dążeniu jednostki do rozwoju swych możliwości, umiejętności, do wykorzystania posiadanej wiedzy”.